Luc Ponet, curator

Luc Ponet, curator

"Om rond het buitengewoon kunsterfgoed - de orgelcultuur en het orgelpatrimonium - een dynamisch en kwaliteitsvol beleid te voeren, stelde het college van burgemeester en schepenen van de stad Leuven op 27 april 2012 Luc Ponet aan als adviseur orgelbeleid."

De opdracht vanwege het stadsbestuur is driedelig:

 

 1. als adviseur het stadsbestuur informeren en bijstaan voor wat betreft de orgeldossiers (restauratie, onderhoud, nieuwbouw).
 2. als stadsorganist regelmatig de stadsorgels bespelen, deze onder de aandacht houden en toezien op zowel het gebruik als het onderhoud ervan.
 3. als curator een stedelijk orgelfestival initiëren en realiseren, in overleg en in samenwerking met het Crignon genootschap VZW.

“De stadsorganist/curator gaat jaarlijks een aantal concerten verzorgen, o.a. op beide stadsorgels, geeft representatieve orgelbespelingen voor groepen, leidt excursies en draagt bij aan educatieve projecten. Hij is adviseur voor de orgelaangelegenheden van de stad Leuven en dient de artistiek-sociale aspecten van de functie van curator/stadsorganist gestalte te geven. Hij wordt geacht zowel nationaal als internationaal op te treden als ambassadeur van de orgelkunst in het algemeen en van het rijke orgelpatrimonium in de Stad Leuven in het bijzonder.”

 

 

 

Luc Ponet volgde een brede artistieke opleiding aan het Lemmensinstituut in Leuven en aan de Hochschule für Musik in Wenen. Hij is inspecteur voor het Kunstonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en geeft wereldwijd concerten, lezingen en masterclasses. Daarnaast is hij organist-titularis van de basiliek in Tongeren, organist in residentie en artistiek directeur van de Bach Academie Alden Biesen, gevestigd in de Landcommanderij Alden Biesen – Europees cultuurcentrum van de Vlaamse gemeenschap.

 

Hij maakte zijn internationaal debuut als concertorganist in 1982 in Parijs en in Warschau. Daarna bouwde hij een veelzijdige internationale carrière uit als organist, dirigent en docent (Lemmensinstituut Leuven) respectievelijk gastprofessor (o.a. Concordia University in River Forest – Chicago).

 

Een brede opleiding aan de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, het Lemmensinstituut in Leuven (klas van Chris Dubois), verdere studies bij prof. dr. Hans Haselböck aan de Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wenen en meestercursussen bij o.a. Flor Peeters, Marie-Claire Alain, Montserrat Torrent, Ewald Kooiman en Harald Vogel dragen bij tot wie hij nu is: een musicus met een breed vizier en met een wereldwijde faam door het geven van concerten, lezingen en masterclasses. Zijn uitgebreid en breed repertoire overspant meer dan zeven eeuwen muziek: van de Middeleeuwen tot creaties van hedendaags werk en improvisaties. Hij werkt daartoe regelmatig samen met gerenommeerde solisten, ensembles, orkesten, jazzmusici, dansers, acteurs en beeldende kunstenaars.

 

Doorheen de jaren realiseerde hij verscheidene CD-opnames en publiceerde hij meerdere artikelen in vaktijdschriften en boeken over orgels en orgelkunst. Hij startte aan de Faculteit Architectuur & Kunsten van de Universiteit Leuven inmiddels een doctoraatsonderzoek naar de uitvoeringspraktijk en de organistenpraxis in het prinsbisdom Luik tijdens de 1e helft van de 17de eeuw.

 

Drs. Ponet is met de nieuwe opdracht als curator niet aan zijn proefstuk toe. Zo initieerde hij tussen 1982 en 1985 het orgelbeleid in de stad Hasselt, waar hij o.a. adviseur was voor de heropbouw van het Cavaillé Coll-orgel (afkomstig uit Jette). Als organist-titularis van de O.L.V.-basiliek in Tongeren was hij initiatiefnemer en coördinator voor zowel de recon­structie van het monumentale Le Picardorgel (1997-2002) als de bouw van het nieuwe Thomas-transeptorgel (2014). In Sint-Truiden (begijnhofkerk) begeleidde hij in 1996 in opdracht van het provinciebestuur van Limburg de restauratie van het oudste integraal en homogeen bewaarde orgel van de Zuidelijke Nederlanden en van het prinsbisdom Luik (C. Ancion, 1654) en voor het Lemmensinstituut in Leuven (nu LUCA School of Arts) begeleidde hij tussen 2005 en 2009 de integrale revisie en de herintonatie van het Formentelliorgel (1988).

 

e-mailadres: luc.ponet@leuvenorgelstad.be

 

“Het orgel is een sterk merk, een bijzonder element in de tegenwoordige citymarketing-strategie.

Het is van oudsher een instrument met een diepere socio-cultureel-artistieke dimensie,

als een weerspiegeling van de culturele identiteit van een stad, een gemeenschap of een regio.

Het bevat zowel impliciet als expliciet een natuurlijke, inter-relationele kracht en een grensoverschrijdende, internationale uitstraling.”

(L. P.)

 

Opdracht voor de adviseur/stadsorganist/curator

Het is de taak van de curator dat hij enerzijds de dossiers voor restauratie, nieuwbouw of herstellingen van orgels op stedelijk niveau adviseert.

Anderzijds neemt hij initiatieven tot exploi­tatie en bekendmaking van het orgelpatrimonium.

Het nationaal en internationaal vertegenwoordigen, presenteren en promoten, met andere woorden:

het ambassadeur zijn van Leuven als orgelstad, behoort daar uiteraard ook toe.

 

Net als de stads- en de universtiteitsbeiaardier geeft de curator regelmatig concerten, verzorgt hij orgelbespelingen en presentaties en ontwikkelt hij educatieve projecten ter promotie van de Leuvense orgels.

In samenwerking met partners zoals Jeugd & Muziek, het Conservatorium en het Lemmensinstituut zal de curator projecten initiëren en uitwerken om jongere generaties kennis te laten maken met de orgels en de orgelcultuur. Dit initiatief richt zich vooral naar kinderen uit het basis- en secundair onderwijs.

Een belangrijke taak bestaat er uit om reeds bestaande initiatieven en orgel-concertseries op elkaars bestaan te wijzen en ze eventueel te coördineren om tot een gezamenlijk, breder platform of orgelforum te komen.

Luc Ponet gaat daartoe in nauwe samenwerking met het Crignon Genootschap vzw niet alleen de reeds bestaande initiatieven inventariseren, maar zal complementair, aanvullend dus, een concertserie uitwerken waarbij een breed georiënteerd, internationaal repertoire wordt uitgevoerd op de daartoe geëigende orgels in Leuven. Hierbij zal aandacht zijn voor zowel traditionele orgelstijlen als voor de eigentijdse context, het hedendaagse idioom, improvisatie en andere muziekstijlen.

Het orgel combineren met andere, verrassende domeinen in de kunst en daardoor de orgelwereld op overtuigende wijze (her)kenbaar en toegankelijk maken is eveneens een belangrijke uitdaging.

 

Algemeen

 

 • Een positieve bijdrage leveren aan het stimuleren en verder ontwikkelen van een brede orgelcultuur waarbij de twee stadsorgels én de vele andere, waardevolle historische dan wel nieuwe(re) orgels in de Stad Leuven een rol van betekenis vervullt.
 • Het nationaal en internationaal vertegenwoordigen, presenteren en promoten van het cultureel imago van Leuven als orgelstad en van de initiatieven die de Leuvense orgels onder de aandacht brengen van een breed internationaal publiek.

 

Artistiek en organisatorisch

 

 • Net als de stads- en de universtiteitsbeiaardier geeft de curator regelmatig concerten, verzorgt hij orgelbespelingen en –presentaties en worden educatieve projecten ontwikkeld ter promotie van de Leuvense orgels.
 • Het plannen en voorbereiden van relevante publikaties en/of documentaties over de Leuvense orgelkunst en over de genomen initiatieven ter promotie van die orgelkunst (flyers, brochures, programma’s, …).
 • De betekenis, de uitstraling en het (historisch) belang van de belangrijkste Leuvense orgels beschikbaar stellen en uitdragen via het vastleggen/registreren van de klank- en beeldrijkdom van deze instrumenten en hun omgeving (CD, DVD, e.a.).
 • Om ook jongere generaties kennis te laten maken met de intrinsieke rijkdom en de betekenis van de orgelkunst worden projecten voor kinderen uit het basis- en secundair onderwijs geïnitieerd en uitgewerkt in samenwerking met partners zoals Jeugd & Muziek, het Conservatorium, enz… .
 • Podiumkansen bieden aan jonge, talentvolle professionele organisten
 • In samenwerking met onderwijsinstellingen zoals het Conservatorium, het Lemmensinstituut en de Universiteit plannen ontwikkelen om het orgel aan een breder en wellicht nieuw publiek voor te stellen middels colloquia, congressen of themafestivals.
 • Het (jaarlijks of tweejaarlijks) plannen, organiseren en realiseren van een internationaal orgelfestival dat complementair is met het reeds bestaande aanbod. Dit kan bijvoorbeeld alternerend, in overleg en/of in samenwerking met het toekomstige festival rond het Contius-orgel.

 

Coördinerend

 

Inventariseren van bestaande initiatieven rond orgelkunst, deze desgevallend coördineren of op mekaar afstemmen, minstens op elkaars bestaan attenderen, en zo bijdragen tot de ontwikkeling van een breed orgelforum in Leuven.

 

Studie, onderzoek en advies

 

Bestaande documentaties, bijdragen en publicaties evenals geluidsdragers en beeldmateriaal van en over het rijke Leuvense orgelverleden verzamelen en inventariseren.

Historisch onderzoek plegen naar bijzondere aspecten van de Leuvense orgelcultuur (belang en functie van het orgel, stadsorgels, orgelmuziek, componisten, uitvoerders, orgelbouwers, experts, …) en dit vertalen naar een reële artistieke, uitvoerende component in een historisch relevante context (bijvoorbeeld lecture-recitals).

Naast de aandacht voor de orgels ook de aandacht (leren) vestigen op de omgeving waarin het orgel staat, op de soms monumentale gebouwen en op zowel achtergronden als betekenis van de gehele context.

Bestuderen, adviseren en begeleiden van - bij het stadsbestuur ingediende - dossiers voor orgelrestauraties (kerkfabrieken), -herstellingen en andere orgelprojecten.

Zorg voor de stadsorgels

 

De curator is de contactpersoon voor geïnteresseerde organisten.

 

 • Hij bemiddelt tussen eigenaar (stadsbestuur) en de gebruikers.
 • Hij houdt toezicht en voert controle uit op de toestand van de stadsorgels.
 • Hij controleert het correct gebruik van de stadsorgels.
 • Hij fungeert als contactpersoon tussen het stadsbestuur en de orgelbouwer(s) voor optimaal onderhoud en stemming van de stadsorgels.
 • Hij stimuleert het gebruik van de stadsorgels bij diverse gelegenheden, programmaties, manifestaties, plechtigheden, ontvangsten, enz,...

Copyright © Nils Hellemans